Чл.1 Настоящите Общи Условия за ползване на интернет страница на НЮ РЕВИТАЛ ЕООД, ЕИК:160089969, Адрес: Пловдив, ж.к. Тракия бл. 96 вх. В ет. 5 ап. 21, МОЛ: ИЛИЯН ИВАНОВ КУЗЕВ, тел. за връзка: 032 660699, email: newrevital@abv.bg и предоставяните чрез тях услуги уреждат отношенията между НЮ РЕВИТАЛ ЕООД (наричано за краткост NEW REVITAL) и всяко лице (наричано по-долу за краткост Потребител), което ползва интернет страница на NEW REVITAL и/или услугите, предоставяни чрез нея. По смисъла на настоящите Условия Интернет страница на NEW REVITAL е  страницата https://muracol.eu/

 

Чл.2. Потребителите по смисъла на настоящите Условия са две категории:

ал.1. Активни Потребители – ползващи формaтa за контакт – Потребители, които активно ползват Интернет страница на NEW REVITAL чрез въвеждане на мобилен номер и/или е-mail адрес и име. Задължителните данни, които следва да бъдат въведени зависят от целите на ползването – запитвания .

Ал.2. Неактивни – Потребители, които посещават Интернет страница на NEW REVITAL без да използват формата за контакт.

 

Чл.3. Настоящите правила са публикувани на Интернет страницата на NEW REVITAL и се считат за приети от Потребителя с факта на влизането му в сайта. Потребителят се задължава да ползва услугите в съответствие с изискванията на настоящите Общи Условия.

 

Чл.4. С приемането на настоящите Общи Условия, Потребителят е информиран и се съгласява, NEW REVITAL да изпраща повиквания, съобщения и електронна поща за целите на директния маркетинг и реклама на собствени услуги на предприятието или на услуги и продукти на трети лица, като предоставя възможност на всеки Потребител, в случай на получаване на повикване, съобщение или електронна поща за целите на директния маркетинг, да изрази несъгласие с бъдещо получаване на подобни съобщения. NEW REVITAL изпълнява всеки отказ за получаване на бъдещи съобщения за маркетингови цели.

 

Чл.5. Забранено нарушаването на авторски и сродни на https://muracol.eu/ права, права върху търговски марки или други права на интелектуална собственост.

 

Чл.6. Всеки Потребител, който ползва услуги на Интернет страница на NEW REVITAL, има право да изрази мнение по отношение на настоящите Общи Условия чрез изпращане на лично съобщение чрез формата за запитване.

 

Чл.7. Въпроси, свързани с ползването на предлаганите на Интернет страница на NEW REVITAL, могат да бъдат задавани от Потребител чрез изпращане на съобщение чрез формата за запитване.

 

Чл.8. Информация, отнасяща се до начините на ползване на съответната Интернет страница на NEW REVITAL, както и до предоставяните чрез нея услуги, може да се получи чрез формата за запитване.

 

Чл.9. NEW REVITAL се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява дадената персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на нормативна разпоредба.

 

Чл.10. NEW REVITAL си запазва правото да не отговря на запитвания по преценка на администратора.

 

Чл.11. NEW REVITAL не отговаря пред Потребителя за:

ал.1. загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат от ползване на услуги чрез Интернет страница на NEW REVITAL и самата страница от негова страна, както и за невъзможността да се ползват тези услуги;

Ал.2. неспособност на Потребителя да ползва функционалността на интернет страницата;

Ал.3. претенции от трети лица срещу Потребителя при или по повод ползване на функциалността на интернет страницата;

 

Чл.12. NEW REVITAL не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други доставчици в Интернет или на електронните съобщителни връзки в и/или извън страната, Потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на функциалността, предоставяни на Интернет страница на NEW REVITAL.

Чл.13. NEW REVITAL обработва личните данни на физическите лица (Активни Потребители), при спазване на изискванията на Регламент 2016/679 и Наредба №1/30.01.2013 г. за техническите мерки и нива на защита.

Чл.14. NEW REVITAL си запазва правото едностранно да променя настоящите Общи Условия, както и структурата на своята Интернет страница, за което не се задължава да уведомява Потребителите.

 

Чл.15. За всички неуредени в тези Условия въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

 

Чл.16. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентен съд.